SK-Home

SK-Home

SK-Home
SK-Home

Naše výrobky sa každý deň dotýkajú života miliónov ľudí.

SK-Home Play
SK-Home
IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com

OBALY A PAPIER

OBALY A PAPIER. KAŽDÝ DEŇ.

Naše výrobky sa každý deň dotýkajú života miliónov ľudí. Ponúkame viac obalových a papierenských výrobkov, než by ste čakali, upravených pre vyše 100 000 rôznych riešení. Naše výrobky chránia a uchovávajú veci, na ktorých záleží.

OBALY A PAPIER
OBALY A PAPIER
IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com

TRVALO UDRŽATEĽNÍ

TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ. KAŽDÝ DEŇ.

Každý deň myslíme na zajtrajšok. Sme viac zameraní na udržateľnosť, než by ste čakali. Je to naša priorita vo všetkom, čo robíme. Náš budúci úspech priamo súvisí s dobrými životnými podmienkami našich ľudí a so zdravím komunít a prostredia, v ktorom pôsobíme.

TRVALO UDRŽATEĽNÍ
Zodpovedné lesné hospodárstvo

Zodpovedné lesné hospodárstvo

Je v našom vlastnom záujme zabezpečiť podporu a plnenie požiadaviek trvalo udržateľného lesného hospodárstva, od spravovania vlastných lesov cez nákup dreva a vlákien až po výrobné procesy v rámci nášho hodnotového reťazca. Všetky naše vlastné alebo prenajaté lesy (nachádzajúce sa v Rusku a Južnej Afrike) sú obhospodarované trvalo udržateľným spôsobom a stopercentne certifikované v súlade s normami Forest Stewardship Council® (FSC).

Dodávateľský reťazec

Dodávateľský reťazec

Drevo je jednou z našich základných surovín, preto musíme zabezpečiť, aby pochádzalo zo zdrojov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom. Všetko nami využívané drevo je buď certifikované na Chain of Custody (certifikácia celého procesu spracovania dreva) podľa noriem FSC alebo PEFC (66 % v roku 2015), alebo spĺňa minimálne požiadavky našej spoločnosti, ktoré sú v súlade s normou pre Controlled Wood (FSC-STD-40-005). Nepodieľame sa na nezákonnej ťažbe dreva ani na odlesňovaní.

Komunity

Komunity

Vytváraním bohatstva a pracovných miest a budovaním podnikateľského prostredia spoločnosť Mondi zlepšuje ekonomické a sociálne podmienky komunít, v ktorých pôsobí, čím výrazne prispieva aj k ochrane ich zdravia a stability. Naše iniciatívy sa uskutočňujú prostredníctvom investícií do spoločenskej zodpovednosti a plánov angažovania sa v komunite (CEP). Spolupracujeme so zamestnancami a dodávateľmi a spoločne sa angažujeme v miestnej komunite s cieľom vybudovať udržateľné a vzájomne prospešné vzťahy.

Zdravie a bezpečnosť pri práci

Zdravie a bezpečnosť pri práci

Sme si plne vedomí, že veľa našich zamestnancov a dodávateľov pracuje v prostredí, kde je nevyhnutné ustavične sa vyhýbať rizikám. Sme presvedčení, že všetkým nehodám sa dá zabrániť a že z každej sa musíme poučiť. Náš prístup k riadeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa opiera o snahu vybudovať kultúru, kde by zdravie a bezpečnosť boli vecou všetkých. Všetkým zamestnancom a dodávateľom spoločnosti Mondi poskytujeme potrebné bezpečnostné školenia, aby sa vedeli vyhnúť rizikám a rizikovému konaniu. Integrálnou súčasťou našej kultúry bezpečnosti sú školenia, audity a z nich vyplývajúce okamžité nápravné opatrenia.

Zodpovedná výroba

Zodpovedná výroba

Naším cieľom je minimalizovať emisie CO2, zodpovedne využívať vodné zdroje a recyklovať alebo používať odpad ako druhotné palivo na výrobu energie. V roku 2015 sme oproti roku 2010 znížili množstvo odpadu vyvážaného na skládku o 22 % a spotrebu kontaktnej vody o 5 %.

Klimatické zmeny a energia

Klimatické zmeny a energia

Vzhľadom na skutočnosť, že výroba energie výrazne prispieva k tvorbe emisií skleníkových plynov, sme rozhodnutí svoj podiel na tomto procese minimalizovať prostredníctvom optimalizácie spotreby energie a zvýšenia pomeru obnoviteľných zdrojov energie. Výrazne sme investovali do úspory energie, aby sme zvýšili svoju energetickú účinnosť a znížili uhlíkové emisie. Oproti roku 2004 sme v roku 2015 znížili naše uhlíkové emisie (na jednotku produkcie na predaj) o 28 %. Všade tam, kde je to možné, zároveň nahrádzame fosílne palivá energiou z obnoviteľných zdrojov. Podiel energie z obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe palív v našich závodoch predstavoval v roku 2015 celkom 59 %. Pokiaľ ide o e…

Zodpovedné výrobky

Zodpovedné výrobky

Náš prístup k dohľadu nad výrobkami vychádza z Iniciatívy Životný cyklus Environmentálneho programu OSN, ktorú sme podpísali v roku 2009. Zahŕňa aktívne riadenie ekologických, bezpečnostných a zdravotných vplyvov produktov počas celej doby ich životnosti. Keďže jedným z cieľov spoločnosti Mondi je podporovať svojich zákazníkov aj v napĺňaní ich cieľov v oblasti udržateľnosti, vyvinula pre nich produktový rad Green Range pozostávajúci z inteligentných obalových a papierenských riešení, ktoré sú optimalizované tak, aby chránili prírodné zdroje a znižovali množstvo odpadu, a ktorým udelili medzinárodne uznávané organizácie certifikáciu pre ich udržateľnosť.

Ceny a ocenenia

Ceny a ocenenia

Za plnenie požiadaviek na udržateľnosť získala spoločnosť Mondi viaceré ocenenia. Je súčasťou iniciatívy Organizácie spojených národov Global Compact, bola zaradená do rebríčka vedúcich spoločností v oblasti zverejňovania emisií uhlíka FTSE 350 Carbon Performance Leadership Index a FTSE 350 Carbon Disclosure Leadership Index (tretí rok za sebou), do FTSE4Good vo Veľkej Británii a Európe a na Globálny index (od roku 2008). Získala tiež dve ocenenia WWF v súťaži Ekologický papier 2012, a to v kategórii „transparentnosť“ a „Najlepšia značka ekologického papiera“.

Zodpovedné lesné hospodárstvo
Dodávateľský reťazec
Komunity
Zdravie a bezpečnosť pri práci
Zodpovedná výroba
Klimatické zmeny a energia
Zodpovedné výrobky
Ceny a ocenenia
TRVALO UDRŽATEĽNÍ
IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com

ZAMERANÍ NA ZÁKAZNÍKA

ZAMERANIE NA ZÁKAZNÍKA. KAŽDÝ DEŇ.

Môžete sa na nás spoľahnúť. Sme viac zameraní na zákazníka, než by ste čakali. Analyzujeme trendy. Počúvame, čo zákazníci potrebujú. Spĺňame najvyššie štandardy. A pozorne sledujeme, čo sa deje na trhu. Každý deň dodávame riešenia s výnimočnou hodnotou pre úspech našich zákazníkov.

ZAMERANÍ NA ZÁKAZNÍKA

Gustavo Rocafort

Nestlé – popredný európsky odberateľ flexibilných a pevných obalov, Nestlé Group

„Spoločnosť Mondi považujeme za jednu z vedúcich spoločností vyrábajúcich spoľahlivé obalové riešenia. Veľmi si ceníme jej dlhoročné skúsenosti a odhodlanie poskytovať nám výrobky a služby, ktoré spĺňajú naše prísne požiadavky na kvalitu. V spolupráci s našimi odborníkmi vznikajú v centrách výskumu a vývoja spoločnosti Mondi nové nápady a materiály, ktoré pomáhajú zlepšovať prevádzkovú účinnosť a poskytujú nám konkurenčnú výhodu.“

Roza Altın

Riaditeľka oddelenia pre vývoj obalov, Ülker Group

„Ako popredná turecká spoločnosť v oblasti rýchloobrátkového spotrebného tovaru (FMCG) udržiavame partnerské vzťahy so spoločnosťou Mondi už dlhé roky. Získali sme od nej inovatívne a účelné riešenia pre naše regálové obaly, ako aj zdokonalenia bežného dizajnu a výrobného procesu. Naše dlhodobé partnerstvo znamená, že tím Mondi pozná naše požiadavky a ustavične nám poskytuje riešenia na zdokonalenie našich škatúľ z vlnitej lepenky. Sú viac než len spracovateľský závod, sú súčasťou nášho tímu a naše požiadavky plnia rýchlo a efektívne. Dúfam, že tento vzťah vydrží veľmi dlho.“

Andreas Türk

Viceprezident Paper Chemicals Europe, BASF SE

„Úzke partnerstvo spoločností BASF a Mondi, založené na vzájomnej dôvere, trvá už niekoľko rokov. Mondi je veľmi inovatívna spoločnosť, ktorá si zakladá na vysokej kvalite svojich riešení zameraných na zákazníka . Naše široké portfólio produktov nám umožňuje flexibilne reagovať na jej požiadavky a podporovať jej progresívny rozvoj.“

Carel Raijmakers

Riaditeľ, Production Printing Group Imaging Supplies, Canon EMEA


„Canon a Mondi spolupracujú už niekoľko rokov. U nás vo firme si spoločnosť Mondi ceníme pre jej systematické inovácie v papierenskom priemysle a úzku spoluprácu pri vývoji nových vysokokvalitných výrobkov. Vďaka týmto inováciám sa stala solídnym dodávateľom papiera pre tlačiarenské technológie, ktoré firma Canon ponúka na trhu.“

Marianne Neumüller-Klapper

Riaditeľka pre dodávateľský reťazec a obstarávanie, Nespresso Austria

„Našim zákazníkom sme chceli zabezpečiť čo najväčšie pohodlie pri zbieraní prázdnych kapslí od kávy Nespresso, a tak sme sa obrátili na spoločnosť Mondi, aby vyvinula na mieru šitú zbernú tašku. Spoločnosť Mondi sa počas celého procesu, čiže od vývoja až po samotnú realizáciu, správala ako inovatívny a flexibilný partner. Vďaka tomu, že presne pochopila naše špecifické požiadavky, zberná taška dokonale odráža zásady firmy Nespresso týkajúce sa trvalej udržateľnosti.“

Per-Henrik Johnson

Manažér nákupu, Orkla Purchasing, Orkla ASA

„Spoločnosť Mondi je jedným z najdôležitejších dodávateľov spoločnosti Orkla v oblasti flexibilných obalov a zároveň je aj naším spoľahlivým partnerom, s ktorým nás viaže dlhá a plodná spolupráca. Ak potrebujeme odborné know-how alebo pomoc pri inovácii či vývoji nových produktov, Mondi je naša prvá voľba. Vďaka obrovským možnostiam a bohatým skúsenostiam spoločnosti Mondi v oblasti potravinárskych obalov máme prístup k širokej škále riešení a kompetencií za bežných trhových podmienok. Spoločnosť Mondi je tiež konkurencieschopný výrobca flexibilných obalov, a tak nám môže ponúknuť celý rad riešení, ktoré prispejú k nášmu rastu a ziskovosti. Orkla je popredný dodávateľ značkového tovaru a koncepčných riešení pre obchody s potravinami a stravovacie zariadenia v škandinávskych a pobaltských krajinách.“

Shaun Morningstar

Vedúci pre získavanie zdrojov, Izolácie, strešné krytiny a asfalt, Owens Corning

„Spoločnosť Mondi je partnerom firmy Owens Corning vyše 20 rokov a je skvelým príkladom toho, čo hľadáme u dodávateľa. Celý ten čas takmer bezchybne zásobuje našu divíziu strešných krytín, a keď sa vyskytol i ten najmenší problém, vždy sme mali k dispozícii tím ich najlepších odborníkov. Spoločnými silami sme sa vždy dopracovali k lepšiemu riešeniu. Spoločnosť Mondi disponuje rozmanitými technológiami a produktmi, ktoré môžeme využiť na uspokojenie potrieb našich zákazníkov. Ustavične tiež hľadá spôsoby, ako zlepšiť svoje výrobky a postupy, z čoho majú úžitok aj naši klienti. Ich angažovanosť v oblasti bezpečnosti svedčí o tom, že vyznávame rovnaké hodnoty, a preto sa už tešíme, čo prinesie budúcnosť.“

Michael Sohn

Vedúci nepriameho nákupu - Otto GmbH & Co KG

„Veľký význam prikladáme nákupnému zážitku našich zákazníkov, ktorý je do značnej miery ovplyvnený obalmi používanými na prepravu výrobkov. Snažíme sa tiež čo najefektívnejšie využívať použité materiály. Preto je pre nás úzke a strategické partnerstvo s naším dodávateľom obalov také dôležité. Vďaka spolupráci so spoločnosťou Mondi sme schopní naše obaly prispôsobiť podľa potreby a s výsledkami sme veľmi spokojní.“

Fabien Rencurosi

Riaditeľ závodu – Knauf, Engis, Belgicko

„Mondi je hlavným dodávateľom firmy Knauf, s ktorým úzko spolupracujeme. Vynikajúcim príkladom výhod našej spolupráce je spoločný vývoj vrecka HYBRIDPRO. Nápad vyrobiť vrecká s polyetylénovou vrstvou na vonkajšej strane bol úplne nový, ale závod Mondi Ghislenghien sa s touto výzvou úspešne popasoval a spoločne sme to dokázali. Tím Mondi veril v projekt hybridných vreciek a usilovne na ňom pracoval. Po dvoch rokoch analyzovania, testovania a skúšania sa sen premenil na skutočnosť. Dnes sú vo vreckách HYBRIDPRO zabalené všetky naše výrobky. Vďaka Mondi máme momentálne na trhu veľkú konkurenčnú výhodu. Bez nich by sme to nedokázali.“

ZAMERANÍ NA ZÁKAZNÍKA
IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com

INOVATÍVNI

INOVATÍVNI. KAŽDÝ DEŇ.

Sme tvoriví, novátorskí a vieme počúvať. Sme inovatívnejší, než by ste čakali. Naše výskumné a vývojové centrá ustavične pracujú na vývoji našich výrobkov a postupov. Vďaka nim sú lepšie, inteligentnejšie, udržateľnejšie. Pri práci so strategickými partnermi, zákazníkmi, dodávateľmi a výskumnými ústavmi využívame nové technológie a ponúkame špičkové výrobky.

INOVATÍVNI
2016 PPI Award

Mondi Group receives PPI Award for fire protection programme

Mondi, the international packaging and paper Group, is pleased to announce that its Technical Department was the winner of the 2016 PPI (Pulp and Paper International) Award, in the category of ‘Resilience – Managing Risk’, at PPI’s Awards ceremony in Brussels recently.

viac na
2016 PART Award

2016 PART Award

Mondi Industrial Bags received the PART Award for the HYBRIDPRO bag at the Russian International Exhibition for the Packaging Industry, RosUpack.

viac na
2016 Saint-Gobain supplier award

2016 Saint-Gobain supplier award

Mondi Industrial Bags received the ‘Limiting Environmental Impact Award’ at the 2016 Saint-Gobain Construction Products UK Supplier Conference and Awards.

viac na
2016 Safety Awards from PSSMA

2016 Safety Awards from PSSMA

Mondi Industrial Bags’ Louisville and Salt Lake City Plants Earn Safety Awards from PSSMA.

viac na
DFTA AWARD 2015

DFTA AWARD 2015

Závod Mondi Halle získal cenu DFTA Award 2015 – v oblasti flexotlače nemá konkurenciu!

viac na
Cena PPI Award 2014

Cena PPI Award 2014 v kategórii „inovácia udržateľných obalov“

Inovatívna a trvalo udržateľná ochranná fólia spoločnosti Mondi zaznamenáva jeden triumf za druhým.

viac na
Mars Chocolate Quality Award 2014

Mars Chocolate Quality Award 2014

Cenu Mars Chocolate Quality Award získal závod Mondi Solec.

viac na
WorldStar Packaging Award 2014

WorldStar Packaging Award 2014

Závod Mondi Bupak získal cenu WorldStar Award v kategórii elektronika za inovatívny obal z vlnitej lepenky navrhnutý pre stýkače rady F firmy Schneider Electric.

viac na
2014 Best Packaging Supplier 2013

2014 Best Packaging Supplier 2013 by Orkla Foods Norway

Závod Mondi Consumer Goods Packaging nedávno získal cenu spoločnosti Orkla Foods Norway pre najlepšieho dodávateľa obalov za rok 2013, a to v konkurencii ďalších 50 dodávateľov.

viac na
INOVATÍVNI
IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com

MEDZINÁRODNÉ PÔSOBIACI

MEDZINÁRODNÉ PÔSOBIACI. KAŽDÝ DEŇ.

Spoločnosť Mondi nájdete na asi 100 miestach vo vyše 30 krajinách. Sme svetovejší, než by ste čakali. Naše kľúčové závody sa nachádzajú v strednej Európe, Rusku, Severnej Amerike a v Južnej Afrike. Všade, kde pôsobíme, produkujú naši kvalifikovaní zamestnanci prvotriedne výrobky, ktoré sa každý deň dotýkajú života miliónov ľudí.

MEDZINÁRODNÉ PÔSOBIACI

Our Operations

Germany
Mondi Ascania GmbH
Daimlerstraße 8 Germany
06449 Aschersleben

+49 (0)34 73 876 300
+49 (0)34 73 876 308

E-Mail

Mondi Bad Rappenau GmbH
Rainer Spießhofer
Wilhelm-Hauff-Strasse 41 Germany
74906 Bad Rappenau

+49 7066 29 110
+49 7066 22 64

E-Mail

Mondi Consumer Packaging Technologies GmbH
Joebkesweg 11 Germany
48599 Gronau

+49 2562 919 0
+49 2562 919 492

E-Mail

Mondi Eschenbach GmbH
Klaus Haberfellner
Am Stadtwald 14 Germany
92676 Eschenbach

+49 9645 930 0
+49 9645 930 40

E-Mail

Mondi Gronau GmbH
Joebkesweg 11 Germany
48599 Gronau

+49 2562 919 0
+49 2562 919 480

E-Mail

Mondi Halle GmbH
Wielandstraße 2 Germany
33790 Halle

+49 5201 709 0
+49 5201 709 101

E-Mail

Mondi Halle GmbH, Plant Steinfeld
Handorfer Straße 98 Germany
49439 Steinfeld

+49 5492 417 0
+49 5492 417 209

E-Mail

Mondi Hammelburg GmbH
Volker Reimer
Thüringenstrasse 1-3 Germany
97762 Hammelburg

+49 9732 7878 700
+49 9732 7878 701

E-Mail

Mondi Inncoat GmbH
Angererstrasse 25 Germany
83064 Raubling

+49 8035 901 0
+49 8035 901 234

E-Mail

Mondi Jülich GmbH
Rathausstraße 29 Germany
52428 Jülich

+49 2461 623 0
+49 2461 623 163

E-Mail

Mondi Paper Sales Deutschland GmbH
Feringastraße 13 Germany
85774 Unterföhring

+49 89 417 68 0
+49 89 417 68 105

E-Mail

Mondi Paper Sales Deutschland GmbH
Oberbaumbrücke 1 Germany
20457 Hamburg

+49 40 30 38 76 00
+49 40 30 38 76 20

E-Mail

Mondi Trebsen GmbH
Volker Reimer
Erich-Hausmann-Strasse 1 Germany
04687 Trebsen

+49 9732 7878 100
+49 9732 7878 114

E-Mail

Mondi Uncoated Fine Paper Deutschland GmbH
Feringastraße 13 Germany
85774 Unterföhring

+49 89 417 68-0
+49 89 417 68-105

E-Mail

Mondi Wellpappe Ansbach GmbH
Gerald Dörzbach
Robert-Bosch-Str. 3 Germany
91522 Ansbach

+49 981 188 0
+49 981 188 110

Mondi Wellpappe Ansbach GmbH
Gerald Dörzbach
Robert-Bosch-Str. 3 Germany
91522 Ansbach

+49 981 188 0
+49 981 188 110

Sales Channel Europcell
Willy-Brandt-Strasse 23 Germany
63450 Hanau

+49 6181 98660
+49 6181 986620

E-Mail

Sales Channel Germex
Am Heiligen Haus 22 Germany
63486 Bruchköbel

+49 6181 9972 0
+49 6181 9972 10

E-Mail

MEDZINÁRODNÉ PÔSOBIACI
IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com

ZAMERANÍ NA VÝKON

ZAMERANÍ NA VÝKON. KAŽDÝ DEŇ.

Ženie nás túžba po výsledkoch. Aby veci fungovali. Účinne. Efektívne. So ziskom. Máme to v krvi. Sme viac zameraní na výkon, než by ste čakali. Dodávame špičkové výrobky a spoľahlivé služby, čo je dôvod, prečo sme dosiahli vedúce postavenie na trhu.

ZAMERANÍ NA VÝKON

Key financial data 2015

Revenue
€ 6,819m
Underlying EBIDTA1
€ 1,325m
Underlying operating profit1
€ 957m
ROCE2
20.5%

1The Group presents underlying EBITDA and operating profit as measures which exclude special items in order to provide a more effective comparison of the underlying financial performance of the Group.

2ROCE is underlying profit expressed as a percentage of the average capital employed for the year, adjusted for impairments and spend on strategic projects which are not yet in operation.

Containerboard

An international player in virgin and recycled containerboard.

Production 2015
2,138 k tonnes
Market position Europe
Virgin containerboard
#2
Market position Emerging Europe
Containerboard
#1

Kraftpaper

More than 100 years of expertise in papermaking.

Production 2015
1,162 k tonnes
Market position Europe
Kraftpaper
#1

Uncoated fine paper

Leading office and printing paper producer in Europe

Production 2015
1,379 k tonnes
Market position Europe
Uncoated fine paper
#1
Market position Europe
Office paper
#1

Market pulp

Production 2015
256 k tonnes

Newsprint

Production 2015
197 k tonnes

Corrugated board and boxes

Creating high-performance corrugated solutions for your needs

Production 2015
1,350 million m2
Market position Emerging Europe
Corrugated packaging
#3

Consumer packaging

Attractive and convenient packaging for the consumer industry

Production 2015
6,594 million m2
Market position Europe
Commercial release liner
#1
Market position Europe
Consumer goods packaging
#3

Extrusion coatings

Extrusion coated barrier solutions – customised and innovative

Production 2015
1,389 million m2
Market position Europe
Extrusion coatings
#2

Industrial bags

Leading office and printing paper producer in Europe

Production 2015
4,925 million units
Market position Europe
Industrial bags
#1
Market position North America
Industrial bags
#1
ZAMERANÍ NA VÝKON
IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com

ROZVIŇTE VÁŠ/NÁŠ SKUTOČNÝ POTENCIÁL

ROZVIŇTE SVOJ/NÁŠ SKUTOČNÝ POTENCIÁL. KAŽDÝ DEŇ.

V Mondi objavíte väčší potenciál, než by ste čakali. Jadrom nášho úspechu sú ľudia. Práca u nás je vzrušujúca, náročná a prinášajúca uspokojenie. Našich 25 000 zamestnancov povzbudzujeme, aby boli inovatívni a podnikaví. Svojich ľudí podporujeme formou školení, kariérneho postupu a kultúry starostlivosti.

ROZVIŇTE VÁŠ/NÁŠ SKUTOČNÝ POTENCIÁL
ROZVIŇTE VÁŠ/NÁŠ SKUTOČNÝ POTENCIÁL
IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com

Get In Touch

Get in Touch.

Get In Touch

Event calendar

Sample
FachPack 2018
25. 9. 2018 - 27. 9. 2018

Exhibition Centre Nuremberg Nuremberg, Germany

viac na
Sample
RosUpack 2018
26. 6. 2018 - 29. 6. 2018

Crocus Expo, Moscow, Russia

viac na
Sample
PACK EXPO 2018
14. 10. 2018 - 17. 10. 2018

Chicago, USA

viac na
Sample
Scanpack
23. 10. 2018 - 26. 10. 2018

Gothenburg, Sweden

viac na
Get In Touch
IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com